Algemene voorwaarden

Datum: 1 september 2021

We zijn bekend met de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 met implicaties voor de doorgifte van persoonsgegevens. Momenteel onderzoeken we hoe dit het beste te ondervangen. We hebben privacy zeer hoog in het vaandel staan en proberen er alles aan te doen om tot een passende oplossing te komen. Als we een passende oplossing hebben, zullen we je hierover informeren via deze privacyverklaring. Heb je vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Neem dan contact op, via de contactgegevens in deze privacyverklaring.

Bozzly.online is een handelsnaam van Sedney Grafisch Buro, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 59383585, gevestigd aan Elburgkade 44, 1324 HJ Almere.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de gehele rechtsverhouding, en daarmee op alle mondelinge en schriftelijke overeenkomsten, van Sedney Grafisch Buro met de klant, waaronder tevens zijn begrepen incidentele en/of losse werkzaamheden, leveranties en/of opdrachten.
1.2 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten en van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen van en aanvullingen op hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald zijn slechts geldig indien deze afwijkingen en/of aanvullingen schriftelijk door Sedney Grafisch Buro zijn bevestigd, bijvoorbeeld door ondertekening van enig document waarin de afwijkingen en/of aanvullingen zijn opgenomen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. De nietigheid en/of vernietiging treft uitsluitend de nietige en/of vernietigde bepaling, en dan enkel voor zover dat wettelijk is vereist en voor het overige blijft de bepaling in stand. Partijen zullen in het geval van een nietige of vernietigde bepaling bij de uitvoering van de overeenkomst zo nauw als wettelijk mogelijk is aansluiting zoeken bij de nietige of vernietigde bepaling en alsdan daaraan uitvoering geven.
1.5 Sedney Grafisch Buro is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen, zulks na voorafgaande schriftelijke kennisgeving van de inhoud van de wijziging en met inachtneming van een termijn van 4 (vier) weken, gedurende welke periode de klant de wijziging kan afwijzen, in welk geval de bestaande algemene voorwaarden blijven gelden. Indien het betreft een wijziging in het voordeel en/of ten gunste van de klant, heeft de klant niet de mogelijkheid de wijziging af te wijzen. Evenmin heeft de klant de mogelijkheid de wijziging af te wijzen indien het betreft een wijziging die het gevolg is van gewijzigde wettelijke voorschriften.

Artikel 2 – Totstandkoming overeenkomst en duur overeenkomst

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Sedney Grafisch Buro zijn vrijblijvend, behoudens indien en voor zover schriftelijk door Sedney Grafisch Buro anders is aangegeven. Van een niet vrijblijvende offerte en/of aanbieding is pas sprake indien de offerte en/of aanbieding na overleg met de klant specifiek op de klant is afgestemd en/of in de offerte en/of aanbieding staat dat acceptatie de overeenkomst tot stand doet komen.
2.2 Mondelinge toezeggingen binden Sedney Grafisch Buro slechts indien en voor zover zij schriftelijk door Sedney Grafisch Buro aan de klant zijn bevestigd.
2.3 Een overeenkomst met Sedney Grafisch Buro komt tot stand op het moment dat de klant een niet vrijblijvende offerte en/of aanbieding binnen de termijn gedurende welke de offerte en/of aanbieding geldig is integraal zonder wijzigingen schriftelijk (waaronder per e-mail) wordt geaccepteerd. In geval van niet tijdige acceptatie komt de overeenkomst alleen tot stand na acceptatie door Sedney Grafisch Buro. Een offerte en/of aanbieding is nooit langer dan 1 maand geldig.
2.4 De klant staat in voor de juistheid en de volledigheid, alsmede de bruikbaarheid, van de door de klant aan Sedney Grafisch Buro verstrekte informatie op basis waarvan Sedney Grafisch Buro een offerte en/of aanbieding heeft gebaseerd en/of op basis waarvan tussen Sedney Grafisch Buro en de klant een overeenkomst tot stand is gekomen. De klant staat tevens in voor de juistheid en de omvang van de bevoegdheid de overeenkomst met Sedney Grafisch Buro te sluiten. Indien de informatie die de klant heeft verstrekt niet juist of volledig en/of bruikbaar blijkt te zijn, heeft Sedney Grafisch Buro de bevoegdheid de overeenkomst te beëindigen en/of aan te passen op basis van de gegevens die wel juist en/of volledig zijn. Deze aanpassing kan een prijsaanpassing (ook met terugwerkende kracht) betreffen, welke alsdan voor rekening en risico van de klant komt. De klant heeft alsdan niet het recht de overeenkomst vanwege de prijsaanpassing te beëindigen. De klant staat er tevens voor in dat de door hem aangewezen personen bevoegd zijn de klant te vertegenwoordigen dan wel bevoegd zijn ten aanzien van de dienstverlening ten behoeve van de klant besluiten te nemen en met Sedney Grafisch Buro overleg te hebben. De klant zal door hem ingeschakelde personen daartoe op een juiste wijze instrueren en zo nodig in het bezit stellen van een daartoe strekkende volmacht.
2.5 De klant is gerechtigd de overeenkomst te annuleren voordat Sedney Grafisch Buro met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen, mits de klant alsdan de door Sedney Grafisch Buro als gevolg van de annulering geleden schade vergoedt. Onder geleden schade wordt begrepen de door Sedney Grafisch Buro geleden verliezen, gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst bestaande uit het bij nakoming door de klant van de overeenkomst aan Sedney Grafisch Buro te betalen bedragen minus de in die situatie redelijkerwijze door Sedney Grafisch Buro te verwachten kosten.

Artikel 3 – prijzen en betalingen

3.1 Alle prijzen, ook die zijn vermeld in aanbiedingen en offertes, zijn in euro’s en zijn exclusief omzetbelasting en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege, behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld en/of anders is overeengekomen.
3.2 De klant is verplicht de overeengekomen prijzen stipt en volledig binnen de daarvoor door Sedney Grafisch Buro gestelde betalingstermijnen te betalen. Sedney Grafisch Buro accepteert geen door de klant gehanteerde betalingstermijnen die afwijken van de betalingstermijnen van Sedney Grafisch Buro. Sedney Grafisch Buro hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum (dit geldt ook voor een voorschotfactuur). De prijs die is overeengekomen geldt alleen voor de afgesproken werkzaamheden en/of dienstverlening en/of zaken. De klant is gehouden voor aanvullende werkzaamheden en/of diensten en/of zaken aanvullend te betalen, dit conform de door Sedney Grafisch Buro opgegeven prijs. Indien tussen partijen geen prijs is afgesproken, gelden de gebruikelijke bij Sedney Grafisch Buro gehanteerde prijzen, waarbij de administratie van Sedney Grafisch Buro beslissend is.
3.3 Sedney Grafisch Buro zal, indien dat is overeengekomen en voor zover van toepassing, de facturen vergezeld laten gaan van specificaties.
3.4 De door Sedney Grafisch Buro gestelde betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Niet tijdige betaling van de volledig verschuldigde bedragen lijdt aldus tot verzuim van de klant, een herinnering, aanmaning en/of ingebrekestelling is daarvoor niet nodig. Bij niet tijdige betaling is de klant tevens gehouden de volledige buitengerechtelijke incassokosten als de gerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten van de advocaat, de kosten van de deurwaarder en incassobureaus, te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten die moeten worden vergoed, zullen nooit minder zijn dan een percentage van 15% van de hoofdsom met rente met een minimum van € 100,=.
3.5 Indien de klant bestaat uit meerdere natuurlijke- en/of rechtspersonen is elk van die personen hoofdelijk voor het geheel van de aan Sedney Grafisch Buro verschuldigde bedragen aansprakelijk. Indien de klant een rechtspersoon is, zijn de bestuurders van die rechtspersoon mede hoofdelijk in persoon aansprakelijk voor hetgeen de rechtspersoon aan Sedney Grafisch Buro is verschuldigd.
3.6 Indien de door de klant verschuldigde bedragen periodiek worden betaald, is Sedney Grafisch Buro gerechtigd de geldende prijzen met inachtneming van een termijn van drie maanden aan te passen, indien en voor zover die aanpassing het gevolg is van een aan de zijde van Sedney Grafisch Buro ontstane kostenstijging die van invloed zijn op de uitvoering van de overeenkomst. Indien het betreft kostenstijgingen die bij het aangaan van de overeenkomst niet voorzienbaar waren dan wel die bij het aangaan van de overeenkomst niet in de overeenkomst zijn verdisconteerd, geldt dat de klant niet de mogelijkheid heeft de overeenkomst vanwege die kostenstijging tussentijds te beëindigen, tenzij de prijsstijging groter is dan 5 (vijf) procent. In alle andere gevallen is de klant gerechtigd de overeenkomst binnen 30 (dertig) dagen na de mededeling van de prijsverhoging door middel van een schriftelijke opzegging (die Sedney Grafisch Buro moet hebben bereikt, hetgeen de verantwoordelijkheid van de klant is) te beëindigen per de datum waarop de prijsverhoging intreedt. Sedney Grafisch Buro is in ieder geval gerechtigd de prijzen jaarlijks met de inflatiecorrectie te verhogen.
3.7 De klant is nimmer bevoegd haar verplichtingen op te schorten en/of haar verplichtingen te verrekenen met aan Sedney Grafisch Buro verschuldigde verplichtingen.

Artikel 4 – Dienstverlening en termijnen

4.1 Alle door Sedney Grafisch Buro genoemde (op)leveringstermijnen en (op)leveringsdata zijn indicatief en gelden niet als fatale termijnen. Sedney Grafisch Buro is voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk van derden en kan aldus niet garanderen dat de klant te allen tijde gebruik kan maken van de overeengekomen diensten. Evenmin kan Sedney Grafisch Buro een bepaalde snelheid van de diensten garanderen. De uitvoering van de overeenkomst en de doorlooptijd van verstrekte opdrachten is afhankelijk van meerdere factoren, waaronder de kwaliteit van de door de klant gebruikte faciliteiten, de hoeveelheid gebruikers, de gegevensverstrekking vanuit de klant zelf en van de derden die ter uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
4.2 De enkele overschrijding van een door Sedney Grafisch Buro aangegeven (op)leveringstermijn en/of (op)leveringsdatum geldt dan ook nimmer als een tekortkoming aan de zijde van Sedney Grafisch Buro in de nakoming van haar verplichtingen. Van verzuim van Sedney Grafisch Buro is alsdan geen sprake.
4.3 Sedney Grafisch Buro zal zich ervoor inspannen de overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren en na te komen, doch Sedney Grafisch Buro kan geen bepaald resultaat toezeggen c.q. garanderen. Sedney Grafisch Buro zal zich ervoor inspannen gebreken in de nakoming van de overeenkomst binnen een redelijke termijn te herstellen na ontvangst van een melding van de klant, welke melding een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek dient te bevatten.
4.4 Indien Sedney Grafisch Buro een uiterlijke levertermijn heeft afgesproken en zich daaraan, dit in afwijking van voorgaande bepalingen, uitdrukkelijk schriftelijk heeft verbonden, vervalt deze binding indien en zodra de klant wijziging en/of aanvulling van hetgeen is overeengekomen wenst dan wel indien de klant nalaat al datgene te doen dat redelijkerwijze vanuit de klant nodig is om de levertermijn te realiseren.

Artikel 5 – Verplichtingen klant

5.1 De klant is verplicht op eerste verzoek van Sedney Grafisch Buro aan Sedney Grafisch Buro de voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke zaken, waaronder informatie, gegevens en inlichtingen, specificaties, ontwerpen en al hetgeen voor een deugdelijke dienstverlening van Sedney Grafisch Buro redelijkerwijze nodig is aan Sedney Grafisch Buro te verstrekken. De klant staat ervoor in dat hetgeen wordt verstrekt deugdelijk is en zorgvuldig is samengesteld en voldoet aan de door Sedney Grafisch Buro gestelde specificaties en vereisten. Tevens zal de klant ongevraagd Sedney Grafisch Buro tijdig en vooraf informeren over omstandigheden waarvan de klant moet weten dan wel redelijkerwijze behoort te weten dat die voor de nakoming van de overeenkomst van belang zijn. Onjuistheden, onvolledigheden en inconsistenties in hetgeen door de klant aan Sedney Grafisch Buro is verstrekt, zijn voor rekening en risico van de klant.
5.2 De klant is verplicht alle redelijke en/of noodzakelijke instructies van Sedney Grafisch Buro ten behoeve van een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst onverwijld op te volgen. Indien Sedney Grafisch Buro op locatie van de klant werkzaamheden verricht, is de klant verplicht kosteloos zorg te dragen voor de door Sedney Grafisch Buro voor de werkzaamheden noodzakelijke faciliteiten, zoals bijvoorbeeld een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten. Deze faciliteiten dienen alsdan te voldoen aan alle wettelijke vereisten, waaronder die betreffende arbeidsomstandigheden. De klant zal voorafgaand aan de werkzaamheden op locatie aan Sedney Grafisch Buro de binnen de organisatie van de klant geldende huis- en beveiligingsregels schriftelijk kenbaar maken. De klant is aansprakelijk voor de schade van werknemers van Sedney Grafisch Buro dan wel voor door Sedney Grafisch Buro ingeschakelde personen die op locatie bij de klant werkzaamheden verrichten en bij de uitoefening van die werkzaamheden schade oplopen. De klant vrijwaart Sedney Grafisch Buro voor de in de vorige zin bedoelde aansprakelijkheden.
5.3 De klant is verplicht Sedney Grafisch Buro zelfstandig onverwijld schriftelijk in kennis te stellen van alle relevante wijzigingen in de gegevens van de klant, waaronder mede is begrepen de verhuizing van een klant. Een verhuizing van de klant dient minimaal 4 (vier) weken voorafgaand aan de datum van de verhuizing van de klant aan Sedney Grafisch Buro schriftelijk gemeld te worden. Sedney Grafisch Buro is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van foutieve door de klant verstrekte gegevens.
5.4 De klant en de bij haar werkzame personen zijn verplicht op een zorgvuldige wijze en met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving de overeenkomst na te komen en gebruik te maken van de op basis van de overeenkomst verstrekte diensten. Het is de klant en de bij haar werkzame personen verboden gebruik te maken van de door Sedney Grafisch Buro aan de klant geleverde diensten op een wijze die in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving dan wel die zodanig is dat Sedney Grafisch Buro, klanten van Sedney Grafisch Buro en/of derden daardoor worden gehinderd en/of schade toe (kunnen) worden gebracht. De klant zal zich geen ongeoorloofde toegang tot systemen, netwerken en accounts verstrekken, geen virussen of andere schadelijke programma’s verspreiden. De klant zal zich onthouden van spamming, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen, het houden van, vervaardigen en/of het verspreiden van kinderporno en ander materiaal dat in strijd is met de wet, hacking, vernieling, beschadiging of het onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde systemen, werken en software van derden, het verstoren van de communicatie of gegevensopslag en het zich verschaffen van toegang door middel van valse sleutels, valse codes, wachtwoorden, gebruikersnamen en/of met behulp van valse hoedanigheden en/of voorwendselen. Ieder handelen in strijd met de hiervoor genoemde verplichtingen maakt Sedney Grafisch Buro bevoegd de overeenkomst met de klant per direct te beëindigen, dit zonder inachtneming van een opzegtermijn en dit zonder dat de klant enige aanspraak heeft en/of kan maken op schadevergoeding.
5.5 De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor al het gebruik dat de klant en de bij haar werkzame personen van de diensten van Sedney Grafisch Buro maakt en Sedney Grafisch Buro is daarvoor nimmer aansprakelijk.
5.6 De klant is volledig zelf verantwoordelijk – en deswege is Sedney Grafisch Buro niet aansprakelijk – voor de faciliteiten (waaronder, de infrastructuur, apparatuur, zoals computerapparatuur, hardware en software) waarmee de klant en de bij haar werkzame personen gebruik maken van de diensten van Sedney Grafisch Buro. De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de deugdelijkheid, goede werking, aanschaf en beveiliging van de faciliteiten.
5.7 De klant is volledig zelf verantwoordelijk voor de gegevens die de klant met de diensten van Sedney Grafisch Buro gebruikt, publiceert en op enigerlei wijze verwerkt, waaronder mede verstaan de verwerking van persoonsgegevens. De klant is dientengevolge ook volledig zelf verantwoordelijk voor het behoud van de door de klant gebruikte en verwerkte gegevens en staat er voor in dat de gegevens, het gebruik daarvan en de verwerking niet in strijd is met enigerlei wettelijk voorschrift en/of zorgvuldigheidsnorm. De klant staat ervoor in dat de door de klant gebruikte gegevens niet in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de rechten van derden op die gegevens en/of anderszins onrechtmatig zijn. De klant vrijwaart Sedney Grafisch Buro voor aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6 – webhosting, registratie domeinnamen e.d.

6.1 Het is de klant niet toegestaan aan de klant ter beschikking gestelde schijf-/dataruimte te overschrijden. Al het gebruik van ter beschikking gestelde schrijf-/dataruimte, dataverkeer en overige belasting van de faciliteiten van Sedney Grafisch Buro, waaronder de systemen en infrastructuur, is beperkt tot de overeengekomen maxima. Tenzij schriftelijk is overeengekomen, zal het voor een bepaalde periode overeengekomen dataverkeer niet kunnen worden overgedragen naar een volgende periode.
6.2 Voor overschrijding van de overeengekomen maximale schijf-/dataruimte en/of voor het overeengekomen maximale dataverkeer, worden bij de klant extra kosten in rekening gebracht, dit totdat de overschrijding is beëindigd en dit op basis van de met de klant overeengekomen dan wel bij Sedney Grafisch Buro gebruikelijke tarieven. Bij overschrijding zal Sedney Grafisch Buro de klant daarover informeren. De klant is – behoudens een andersluidende afspraak in de overeenkomst – zelf verantwoordelijk voor het controleren van de benutte schijf-/dataruimte en/of het gebruikte dataverkeer. Indien de overschrijding niet binnen 14 (veertien) dagen nadat Sedney Grafisch Buro de klant daarover heeft geïnformeerd is beëindigd, heeft Sedney Grafisch Buro de bevoegdheid de dienstverlening op te schorten.
6.3 Indien Sedney Grafisch Buro voor de klant diensten verleent ter zake domeinnamen, zoals de aanvraag, verlenging, vervreemding of registratie daarvan, dienen de regels en de werkwijze van de betreffende instantie in acht genomen te worden. Sedney Grafisch Buro garandeert niet dat een domeinnaam beschikbaar is dan wel niet in strijd is met de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving, zoals die ten aanzien van handelsnamen en/of merkrechten. De klant is volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door de klant ter beschikking gestelde domeinnamen en het gebruik dat daarvan wordt gemaakt. De klant vrijwaart Sedney Grafisch Buro voor al het gebruik dat de klant, haar medewerkers en eventuele derden maken van de ter beschikking gestelde accounts, schijfruimte, domeinnamen, e-mailadressen en/of websites.

Artikel 7 – onderzoek na uitvoering overeenkomst

7.1 De klant is verplicht om met bekwame spoed na oplevering en/of aflevering door Sedney Grafisch Buro van hetgeen is overeengekomen te onderzoeken of de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en – indien dit naar de mening van de klant niet het geval is – Sedney Grafisch Buro binnen 14 dagen na oplevering en/of aflevering Sedney Grafisch Buro te informeren over geconstateerde gebreken, bij gebreke waarvan vast komt te staan dat sprake is van een deugdelijke nakoming door Sedney Grafisch Buro van de overeenkomst. In dit kader dient de klant zich te realiseren dat mogelijk sprake is van een creatief proces en dat er creatieve keuzes zijn gemaakt die alleen subjectief beoordeeld kunnen worden. Dergelijke subjectieve punten kunnen niet tot een tekortkoming van Sedney Grafische Buro leiden, behoudens indien objectief kan worden vastgesteld dat de creatieve keuzes die zijn gemaakt niet met de afspraken met de klant en de door de klant bij aangaan van de overeenkomst gecommuniceerde wensen in overeenstemming zijn.
7.2 Indien de in het eerste lid van deze bepaling bedoelde termijn van 14 dagen naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar moet worden beschouwd, ook voor een alert en zorgvuldige klant, zal de termijn worden verlengd tot uiterlijk het eerste moment waarop het onderzoek respectievelijk het in kennis stellen van Sedney Grafisch Buro voor de klant redelijkerwijze mogelijk is. Het is aan de klant om te stellen en te bewijzen dat de in het eerste lid genoemde termijn naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.
7.3 De nakoming van de overeenkomst door Sedney Grafisch Buro wordt in ieder geval als deugdelijk en zonder gebreken gekwalificeerd, indien en zodra de klant hetgeen door Sedney Grafisch Buro is opgeleverd en/of afgeleverd in gebruik heeft genomen ten behoeve van de exploitatie van de onderneming van de klant.

Artikel 8 – zet-, druk- of andere proeven

8.1 De klant is gehouden de door hem al dan niet op zijn verzoek van Sedney Grafisch Buro ontvangen zet-, druk of andere proeven zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze met bekwame spoed gecorrigeerd of goedgekeurd aan Sedney Grafisch Buro terug te zenden.
8.2 Goedkeuring van de proeven door de klant geldt als erkenning dat Sedney Grafisch Buro de aan de proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
8.3 Sedney Grafisch Buro is niet aansprakelijk voor afwijkingen, fouten en gebreken die onopgemerkt zijn gebleven in door de klant goedgekeurde of gecorrigeerde proeven.
8.4 Elke op verzoek van de klant vervaardigde proef wordt naast de overeengekomen prijs in rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat de kosten van deze proeven in de prijs zijn inbegrepen.

Artikel 9 – afwijkingen

9.1 Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, tekening, kopij of model respectievelijk de zet-, druk-, of andere proef, kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.
9.2 Bij een beoordeling van de vraag of afwijkingen in het totaal van het werk al dan niet als gering moeten worden beschouwd, wordt een representatieve steekproef uit het werk in aanmerking genomen, tenzij het individueel bepaalde zaken betreft.
9.3 Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis te zijn.
9.4 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: – oplage tot 20.000 eenheden: 10% – oplage van 20.000 en meer: 5%. Ten aanzien van meer- of minderleveringen van verpakkingsdrukwerk, etiketten en kettingformulieren is evenwel steeds een percentage van 10% toegestaan. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.
9.5 Ten aanzien van de kwaliteit en het gramgewicht van papier en karton worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt de afwijkingen die zijn toegestaan krachtens de tolerantienormen vermeld in de Algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging van Papiergroothandelaren. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Sedney Grafisch Buro ter inzage. Sedney Grafisch Buro zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden
9.6 Afwijkingen in de overige door Sedney Grafisch Buro gebruikte materialen en halffabrikaten die zijn toegestaan volgens de op de levering van deze materialen en halffabrikaten betrekking hebbende algemene verkoopvoorwaarden, worden als afwijkingen van geringe betekenis aangemerkt. De desbetreffende voorwaarden liggen bij Sedney Grafisch Buro ter inzage. Sedney Grafisch Buro zal de opdrachtgever op diens verzoek kosteloos een exemplaar van deze voorwaarden toezenden.

Artikel 10 – duurovereenkomsten en periodieke uitgaven

10.1 Een overeenkomst tot de vervaardiging van een periodieke uitgave geldt, indien terzake niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, voor onbepaalde tijd en kan slechts door opzegging worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn. Deze opzegtermijn is een jaar indien het een periodieke uitgave betreft die viermaal per jaar of vaker verschijnt en 6 maanden indien het een periodieke uitgave betreft die minder vaak verschijnt.
10.2 Onder een periodieke uitgave als bedoeld in lid 1 van deze bepaling wordt verstaan een uitgave die regelmatig verschijnt.
10.3 Onder vervaardiging in de zin van het eerste lid van dit artikel wordt mede begrepen de vervaardiging van halffabrikaten of hulpmiddelen zoals losse katernen, litho- en zetwerk alsmede werkzaamheden tot afwerking en tot de verspreiding van de uitgave.
10.4 Een overeenkomst als bedoeld in dit artikel kan slechts door middel van een aangetekende of met ontvangstbevestiging verzonden brief worden opgezegd.
10.5 Van het bepaalde in deze bepaling kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

Artikel 11 – auteursrechten

11.1 De klant garandeert Sedney Grafisch Buro, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de klant ontvangen zaken, zoals kopij, zetsel, modellen, tekeningen, fotografische opnamen, litho’s, films, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht of het recht van de industriële eigendom dan wel het recht met betrekking tot de onrechtmatige daad. De klant vrijwaart Sedney Grafisch Buro zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.
11.2 Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van deze bepaling gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Sedney Grafisch Buro bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat de klant door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Sedney Grafisch Buro de overeenkomst alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.
11.3 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, blijft Sedney Grafisch Buro steeds de rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar bij de nakoming van de overeenkomst vervaardigde werken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen ook als de desbetreffende werkzaamheden als afzonderlijke post in het aanbod of op de factuur zijn vermeld.
11.4 De door de klant volgens zijn vormgeving te leveren of geleverde zaken zoals kopij, zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, films en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, evenmin als een tot het wezenlijke van die vormgeving behorend gedeelte daarvan, mogen, ook indien of voor zover op de vormgeving te dien aanzien geen auteursrecht of andere wettelijke bescherming voor Sedney Grafisch Buro bestaat, niet zonder diens schriftelijke toestemming in het kader van enig productieproces worden verveelvoudigd.
11.5 De klant verkrijgt na levering door Sedney Grafisch Buro het niet-exclusieve recht tot gebruik van de door Sedney Grafisch Buro in het kader van de overeenkomst vervaardigde werken in de zin van de Auteurswet 1912 of van werken in de zin van lid 4 van dit artikel. Het evenbedoelde recht tot gebruik is beperkt tot het recht van normaal gebruik van de geleverde zaken en houdt met name niet in het gebruik tot verveelvoudiging van deze zaken in het kader van enig productieproces.

Artikel 12 – eigendom productiemiddelen etc.

12.1 Alle door Sedney Grafisch Buro vervaardigde zaken zoals productiemiddelen, halffabrikaten en hulpmiddelen en met name zetsel, ontwerptekeningen, modellen, werk- en detailtekeningen, informatiedragers, computerprogrammatuur, databestanden, fotografische opnamen, litho’s, clichés, films, micro- en macro montages, drukplaten, zeefdrukvormen, diepdrukcilinders, stypen, stansmessen en -vormen, (folie-)preegvormen, stempelplaten en randapparatuur, blijven het eigendom van Sedney Grafisch Buro, ook als deze als aparte post op de offerte, in het aanbod of de factuur zijn vermeld.
12.2 Sedney Grafisch Buro is niet gehouden de in lid 1 bedoelde zaken aan de klant af te geven.
12.3 Sedney Grafisch Buro is niet gehouden de in het eerste lid van dit artikel bedoelde zaken voor de klant te bewaren. Indien Sedney Grafisch Buro en de klant overeenkomen dat deze zaken door Sedney Grafisch Buro zullen worden bewaard, geschiedt dit voor de duur van ten hoogste een jaar en zonder dat Sedney Grafisch Buro instaat voor de geschiktheid tot herhaald gebruik.

Artikel 13 – eigendom opdrachtgever, pandrecht

13.1 Sedney Grafisch Buro zal de door de klant in het kader van de nakoming van de overeenkomst aan hem toevertrouwde zaken bewaren met de zorg van een goed bewaarder.
13.2 Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, draagt de klant tijdens de bewaring alle risico’s ten aanzien van de in lid 1 bedoelde zaken. De klant dient desgewenst zelf een verzekering voor dit risico af te sluiten.
13.3 De klant is gehouden ervoor zorg te dragen dat er, voorafgaande aan de verstrekking aan Sedney Grafisch Buro van kopij, tekeningen, ontwerpen, fotografische opnames dan wel andere digitale bestanden, niet digitale bestanden en zaken of een informatiedrager, een duplicaat van deze informatie wordt gemaakt en door de klant wordt behouden. De klant dient deze onder zich te houden voor het geval de afgegeven zaken tijdens de bewaring door Sedney Grafisch Buro worden verloren of wegens beschadiging onbruikbaar worden. In dat geval dient de klant aan Sedney Grafisch Buro op verzoek tegen vergoeding van materiaalkosten een nieuw exemplaar te verstrekken.
13.4 De klant verleent Sedney Grafisch Buro pandrecht op alle zaken die in het kader van de nakoming van de overeenkomst met Sedney Grafisch Buro door hem in de macht van Sedney Grafisch Buro worden gebracht, zulks tot meerdere zekerheid van al hetgeen de klant in welke hoedanigheid en uit welke hoofde ook aan Sedney Grafisch Buro verschuldigd mocht zijn, niet opeisbare en voorwaardelijke schulden daaronder mede begrepen.

Artikel 14 – door de klant aangeleverde materialen en producten

14.1 Indien de klant met Sedney Grafisch Buro is overeengekomen, dat de klant materiaal of producten ter bedrukking of ter verwerking zal aanleveren, dient hij voor deze aanlevering zorg te dragen op een ten behoeve van een normale planmatige productie als tijdig en deugdelijk te beschouwen wijze. De klant zal hiertoe zo nodig instructies van de Sedney Grafisch Buro vragen.
14.2 De klant is gehouden naast het voor de overeengekomen prestatie benodigde materiaal of de daarvoor benodigde producten, tevens een voor de desbetreffende bewerking redelijke hoeveelheid voor proeven, inschiet e.d. te leveren. De klant zal hiertoe de opgave van Sedney Grafisch Buro vragen. De klant staat er voor in, dat Sedney Grafisch Buro een voldoende hoeveelheid zal ontvangen. De bevestiging van ontvangst van het materiaal of de producten door Sedney Grafisch Buro houdt niet in de erkenning dat een voldoende of de op de vervoersdocumenten vermelde hoeveelheid is ontvangen.
14.3 Sedney Grafisch Buro is niet gehouden de van de klant ontvangen zaken voorafgaande aan de bedrukking of de bewerking op de geschiktheid hiertoe te onderzoeken.
14.4 Sedney Grafisch Buro kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het te kort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of in redelijkheid voor Sedney Grafisch Buro onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiend uit de aard van de door de klant aangeleverde materialen of producten en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijk aan Sedney Grafisch Buro getoonde monsters en/of voorbeelden en de later door de klant aangeleverde materialen of producten.
14.5 Sedney Grafisch Buro staat niet in voor eigenschappen als houdbaarheid, hechting, glans, kleur, licht- of kleurechtheid of slijtvastheid indien de klant niet uiterlijk bij het aangaan van de overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de aard van de door hem aangeleverde materialen of producten en niet deugdelijke informatie heeft verstrekt over de toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
14.6 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, kan Sedney Grafisch Buro noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, kleven, smetten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de klant ontvangen en door hem te bedrukken of te bewerken materiaal en producten als deze een voorbewerking hebben ondergaan zoals door het aanbrengen van lak, vernis of anti-smetpoeder.
14.7 De klant is gehouden Sedney Grafisch Buro op bijzondere moeilijkheden of gezondheidsrisico’s tijdens de bedrukking of bewerking van de door hem aangeleverde materialen en producten te wijzen.
14.8 Sedney Grafisch Buro is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de klant aangeleverde materialen en producten te beschikken als waren deze haar eigendom. De klant is op verzoek van Sedney Grafisch Buro gehouden de ongebruikte materialen en producten alsmede de evenbedoelde resten bij Sedney Grafisch Buro af te halen.

Artikel 15 – overmacht

15.1 Tekortkomingen van Sedney Grafisch Buro in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
15.2 Tekortkomingen van Sedney Grafisch Buro in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming, gesloten scheepvaart, andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de levering door openbare nutsbedrijven, stroomuitval, storingen servers en storingen van (digitale) diensten van leveranciers, gebrek aan gas, aardolieproducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties van vakbonden, uitvoerbeperkingen, andere maatregelen van overheidswege, niet levering van noodzakelijke materialen en halffabrikaten door derden, hackaanvallen in de ruimste zin des woords, opzet of grove schuld van hulppersonen en andere soortgelijke omstandigheden, worden aangemerkt als niet aan Sedney Grafisch Buro toe te rekenen en geven de klant geen recht tot ontbinding van de overeenkomst of tot schadevergoeding.

Artikel 16 – aansprakelijkheid en vrijwaring

16.1 De aansprakelijkheid van Sedney Grafisch Buro voor schade – in de ruimste zin des woords – van de klant, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet en/of bewuste roekeloosheid van Sedney Grafisch Buro, is beperkt tot de vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de klant in totaal op grond van de overeenkomst en bij gebreke van een totaalbedrag het bedrag dat de klant maandelijks blijkens een maandfactuur aan Sedney Grafisch Buro is verschuldigd dan wel indien de aansprakelijkheid wordt gedekt door een verzekering tot het bedrag van de uit hoofde van de verzekering gedane uitkering. Sedney Grafisch Buro is nimmer aansprakelijk voor reputatieschade en/of immateriële schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade en indirecte schade is uitgesloten.
16.2 De aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van de klant is uitgesloten en komt nimmer voor vergoeding in aanmerking. De klant doet daarvan door acceptatie van deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk afstand van.
16.3 Indien Sedney Grafisch Buro tekortschiet in de nakoming van enigerlei verplichting uit hoofde van de overeenkomst, is Sedney Grafisch Buro slechts aansprakelijk, een en ander met inachtneming van de beperkingen van de voorgaande leden van deze algemene voorwaarden, indien Sedney Grafisch Buro onverwijld, doch uiterlijk binnen 14 (veertien) dagen na de tekortkoming, schriftelijk daarvoor in gebreke is gesteld, daarbij een redelijke termijn heeft verkregen om alsnog na te komen dan wel de ontstane tekortkoming/gebreken te herstellen, doch desondanks tekort blijft schieten in de nakoming van de betreffende verplichting.
16.4 De in lid 16.3 bedoelde ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving te bevatten van de tekortkoming, zodat Sedney Grafisch Buro daadwerkelijk in staat is de tekortkoming te herstellen. Bij gebreke van een in de vorige zin bedoelde ingebrekestelling vervalt iedere aansprakelijkheid van Sedney Grafisch Buro.
16.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de klant de schade binnen 28 (acht en twintig) dagen nadat de klant daarmee bekend is geworden dan wel redelijkerwijze bekend had moeten zijn schriftelijk bij aangetekend schrijven aan Sedney Grafisch Buro meldt, een en ander met een zo gedetailleerd en volledig mogelijke vermelding van de aard van de schade, de omvang van de schade en de oorzaak van de schade en de wijze waarop de klant met de schade bekend is geworden.
16.6 Sedney Grafisch Buro is nimmer aansprakelijk jegens de klant, ook niet uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming van Sedney Grafisch Buro zelf, indien de klant zelf tekortschiet in de nakoming van enigerlei verplichting uit de overeenkomst met Sedney Grafisch Buro, waaronder enigerlei verplichting uit deze algemene voorwaarden.
16.7 De klant vrijwaart Sedney Grafisch Buro voor alle aanspraken van derden, die het gevolg (kunnen) zijn van het gebruik door de klant en de door haar ingeschakelde personen, waaronder werknemers, van de diensten van Sedney Grafisch Buro, waaronder – doch niet uitsluitend – aanspraken op grond van privacywetgeving, productaansprakelijkheid, inbreuken op IE-rechten en/of werkgeversaansprakelijkheid. Evenzo is Sedney Grafisch Buro nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de gegevens die de klant met behulp van de diensten van Sedney Grafisch Buro verwerkt.
16.8 Indien Sedney Grafisch Buro wordt aangesproken door een derde uit hoofde van het gebruik door de klant en of de door haar ingeschakelde personen, waaronder werknemers, zal de klant Sedney Grafisch Buro ter afwering van de aanspraak alle door Sedney Grafisch Buro verzochte en noodzakelijk geachte informatie, gegevens en inlichtingen, onverwijld verstrekken.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op de gehele rechtsverhouding is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
17.2 Geschillen tussen Sedney Grafisch Buro en de klant, welke voortvloeien uit de tussen partijen bestaande rechtsverhouding dan wel daar op enigerlei wijze mee verband houden, worden bij uitsluiting van andere rechtbanken beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Ben je toe aan een nieuwe website?

Gratis brainstormsessie website laten maken​